Visies op Erfgoed en Ruimte

VOER – een afkorting van Visies Op Erfgoed & Ruimte – is een online platform dat opinies presenteert op het gebied van erfgoed in de ruimtelijke ordening.

De afkorting VOER staat symbool voor de missie: uiteenlopende visies rondom erfgoed en ruimte presenteren en hiermee food for thought, ‘denkvoer’ of kortweg ‘voer’ te leveren. Het platform stimuleert beargumenteerde omgang met gebouwd, landschappelijk en in situ archeologisch erfgoed in de ruimtelijke planning. Met of zonder beschermde status, authentiek of herbouwd in ‘retro’-stijl: elke herwaardering van een (gekozen) verleden vormt aanleiding voor debat over de plaats van erfgoed in de leefomgeving.

VOER gaat moeilijke discussies niet uit de weg, maar ziet juist een noodzaak in debat. Visies over het behoud, de ontwikkeling en (voorgenomen) sloop van karakteristieke gebouwen en ensembles zijn prima expliciet te maken. Niet als doel op zichzelf, maar om perspectieven voor toekomstig (her)gebruik te schetsen en aannemelijk te maken. Het loont daarbij de maatschappelijke vraag in veranderopgaven en het spanningsveld met erfgoedwaarden zichtbaar te maken.

Over de sectorale grenzen

VOER beperkt zich niet tot één vakgebied, maar zoekt juist over de sectorale grenzen. Opiniemakers van uiteenlopende achtergrond zijn welkom bij VOER; van ontwerpers in de (landschaps-)architectuur en stedenbouw, archeologen, kunst-, architectuur-, bouwhistorici, ambtenaren, wetenschappers, vastgoedeigenaren, ontwikkelaars, tot erfgoedverenigingen en betrokken bewoners.

Blogs

VOER presenteert visies door ingezonden blogs te plaatsen, achtergrondartikelen en interviews.

Een aantal actuele thema’s die onderwerp van discussie vormen op VOER:
– herbestemming en herontwikkeling
– gebiedsbescherming nieuwe stijl
– tijdelijk gebruik
– aanpak leegstand en krimp
– bottom-up initiatieven
– burgerparticipatie
– reconstructie geschiedenis
– omgang met erfgoed: buitenlandse voorbeelden
– economische waarde van erfgoed
– veranderde praktijk: nieuwe opleidingen

Trenddossiers

Een andere manieren waarop VOER kennis van buiten de sectorale grenzen de erfgoedsector wil binnen brengen is door trends uit andere vakgebieden te benoemen en zelf te onderzoeken welke kansen de trend biedt voor toepassing bij ruimtelijke en erfgoedvraagstukken. Initiatiefnemers Maria Lamslag en Teun  van den Ende zijn dan ook in te schakelen voor onderzoek, interviews en debatleiding op locatie. Opgedane kennis wordt gedocumenteerd in trenddossiers.